بازدید 10


 قرارداد کار

بسمه تعالی


این قرارداد بین شرکت.......................... که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای …............................. فرزند ……………به شماره شناسنامه……..... …… صادره......................... متولد............................................. به نشانی.................................................................................... که در این قرارداد همکار نامیده می‌شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می‌باشد:
۱- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه.............. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است. مدت...................... روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می‌باشد.
تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد، کارفرما مختار خواهد بود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید.
تبصره ب – پایان کار همکار در شرکت به طور کامل بستگی به تقلیل نیرو (مانند زمان کاهش حجم کار)، اتمام کار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد.
تبصره ج – شرکت اختیار دارد همکار را در هر یک از کارگاه‌ها و دفا‌تر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد.
۲- ساعات کار کارگاه از ساعت.............................. لغایت......................... می‌باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید.
۳- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترک محل کار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شرکت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با نامبرده رفتار خواهد شد.
۴- مبلغ قرارداد............................................................. ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس ۲۳ روز کار به صورت ۱۲ ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود. این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می‌گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می‌نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می‌نماید.
الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط-سنوات ی – سایر مزایا
تبصره د - در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از ۲۳ روز در ماه باشد، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد ۲۳ (روز) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود.
تبصره ه - در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از ۲۳ روز در ماه باشد، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار، به روزهای نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی‌گردد.
۵ – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
تبصره و - چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود.
۶ – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید.
۷ – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می‌نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می‌نماید.
۸ – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاه‌ها، مسئول جبران آن خواهد بود.
۹ – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود.
۱۰ – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود.
۱۱ – این قرارداد شامل ۱۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ............................................. تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

نام و نام خانوادگی امضاءهمکار:                                                       نام و نام خانوادگی امضاءکارفرما:
 

 

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می‌شود.
۱) مشخصات طرفین: کارفرما/نماینده قانونی کارفرما
آقای/خانم/شرکت............. فرزند.................... شماره شناسنامه/شماره ثبت:...................................
به نشانی:............................................................
وکارگر آقای /خانم................. فرزند............................... متولد............ شماره شناسنامه.....................
شماره ملی................... میزان تحصیلات................... نوع ومیزان مهارت..............................................
به نشانی:............................................... منعقد می‌گردد.
۲) نوع قرارداد: دائم / موقت /کارمعین
۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد:......
۴) محل انجام کار:...............................................
۵) تاریخ انعقاد قرارداد:........................................
۶) مدت قرارداد:.................................................
۷) ساعات کار:..................................................
میزان ساعات کار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.
۸) حق السعی:
الف: مزد ثابت/مزدروزانه/ساعتی............. ریال (حقوق ماهیانه....................................... ریال)
ب: پاداش افزایش تولید یا بهره وری.................................. ریال که طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.
ج: سایر مزایا:..................................................................
۹) حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره.............................. نزد بانک..................... شعبه..................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.
۱۰) بیمه: به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.
۱۱) عیدی وپاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار-مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی-به ازای یکسال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی وپاداشسالانه به کارگر پرداخت می‌شود.

برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
۱۲) حق سنوات ومزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه ۲۵/۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کار کرد پرداخت می‌شود.
۱۳) شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد....... روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می‌شود.
۱۴) سایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی کمک هزینه مسکن کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.
۱۵) این قراردا در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می‌شود.

محل امضاء کارفرما                                         محل امضاء کارگر

 

 امروز 16 آذر ماه 1401

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...