بازدید 10
فرايند تدوين استاندارد

فرايند تدوين استاندارد


فرايند تدوين استاندارد
در حال حاضر فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري به شرح زير است:
تشخيص موضوع جهت انجام تحقيقات. كميته تدوين استانداردهاي حسابداري برمبناي مسائل و موضوعات مطرح شده از سوي مديريت تدوين استانداردها، اعضاي كميته و كميته فني، استانداردهاي مورد نياز جهت تدوين يا تجديد نظر در آنها را مشخص و به مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري اعلام مي‌نمايد.
بررسيهاي مقدماتي. پس از تشخيص موضوع، كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي لازم از طريق كارشناسان مديريت تدوين استانداردها صورت مي‌گيرد. در اين مرحله، استانداردهاي ساير كشورها نظير آمريكا، انگلستان، استراليا، كانادا و استانداردهاي بين‌المللي، تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع، روشهاي متداول در ايران و مسائل قانون مرتبط با موضوع شناسايي، جمع‌آوري و بررسي مي‌شود. نتيجه اين مرحله ارائه گزارشهاي مطالعاتي مي‌باشد.
تصميم گيري در مورد لزوم تدوين استاندارد. پس از مشخص شدن موضوع با توجه به ارزيابي مقدماتي، كميته تدوين استانداردها در خصوص لزوم تدوين استاندارد در رابطه با موضوع مطرح شده تصميم‌گيري مي‌نمايد.
تهيه پيش‌نويس مقدماتي. چنانچه تدوين استاندارد توسط كميته تدوين استانداردهاي حسابداري لازم تشخيص داده شود، گروههاي كارشناسي با توجه به گزارشهاي مطالعاتي تهيه شده و مطالعات ميداني و تشكيل جلسات با صاحب نظران مرتبط با موضوع، اقدام به تهيه پيش‌نويس مقدماتي مي‌نمايد. يكي از سياستهاي اصلي تدوين استاندارد هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري است. بنابراين در رابطه با موضوعاتي كه استاندارد بين‌المللي وجود دارد، اين استانداردها به عنوان پايه اصلي تدوين استاندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نتيجه كار اين مرحله پيش‌نويس مقدماتي استاندارد خواهد بود.
تدوين پيش‌نويس استاندارد. در اين مرحله كميته تدوين استانداردهاي حسابداري با توجه به ”پيش‌نويس مقدماتي استاندارد ارائه شده توسط گروههاي كارشناسي بررسيهاي گسترده و عميق خود را انجام مي‌دهد و پس از انجام اصلاحات ”پيش‌نويس استاندارد را نهايي مي‌كند. برآيند اين مرحله پيش‌نويس استاندارد مي‌باشد.
نظر خواهي عمومي. براي نظر خواهي عمومي، پيش‌نويس هر استاندارد از طريق كانالهاي مختلف نظير چاپ در مجلات تخصصي، اينترنت (سايت سازمان)، و نظاير آن در دسترس عموم قرار مي‌گيرد. همچنين با توجه به ماهيت موضوع پيش‌نويس استاندارد براي بعضي از اشخاص صاحب نظر به صورت مجزا فرستاده مي‌شود. نظرات دريافتي در خصوص پيش‌نويس استاندارد توسط مديريت تدوين استانداردها جمع بندي و به كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ارائه مي‌شود. اين كميته در صورت لزوم پيش‌نويس استاندارد را اصلاح مي‌كند و پيش‌نويس تجديد نظر شده پس از تصويب كميته فني به هيئت عامل سازمان ارائه مي‌گردد.
تصويب نهايي. بيانيه نهايي زماني منتشر مي‌شود كه متن نهايي استاندارد به تصويب هيئت عامل و مجمع عمومي سازمان رسيده باشد. پس از دريافت متن استاندارد هيئت عامل استانداردهاي حسابداري را بررسي و پس از انجام اصلاحات احتمالي آنها را تصويب و به مجمع عمومي سازمان جهت تصويب نهايي ارسال مي‌نمايد. پس از تصويب مجمع عمومي سازمان، متن نهايي استاندارد حسابداري منتشر و لازم‌الاجرا مي‌گردد.

*** کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمانامروز 16 آذر ماه 1401

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...