بازدید 10
اصلاحات استاندارشماره 16

اصلاحات استاندارشماره 16


متن اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 16
متن اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان آثار تغییر نرخ ارز منتشر شد.
 
  

 

 

اصلاحات استانداردحسابداری شماره 16، ”آثار تغییردرنرخ ارز“

 

1.      شماره بند ”29“، به ”29- الف“ تغییر می‌یابد.

2.      بند 29- ب، به شرح زیر به متن استاندارد اضافه می‌شود:

”29- ب: تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوطه اضافه می‌شود:

الف-   کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب-     در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

همچنین در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقی مانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.“

3.      در بند 64، بعد از کلمه ”استاندارد“، عبارت ”به استثناء بند 29- الف“ اضافه می‌شود.

4.   در بند 62 و در بند 1 پیشگفتار، بعد از عبارت ”تاریخ 1/1/1391“، عبارت ”(به استثناء بند 29- ب که از تاریخ 1/6/1391)“ اضافه می‌شود.

 
 
 
 منبع سایت سازمان حسابرسی    1392/06/17

 امروز 7 مهر ماه 1402

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...